• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie

    Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie.

    • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-09

    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-23

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych lub są one niepełne

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, tłumaczeń migowych ani opisów alternatywnych

    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

    • brak jest zmiany/dostosowania kontrastu wyświetlanej strony

    • nie jest możliwe wyłączenie automatycznego przesuwania się obrazów

    • formularza kontaktowego nie można przesłać bez użycia przycisku przesyłania

    • nie ma etykiety określającej cel przycisku „szukaj” na stronie oraz jego przeznaczenia w opcji wyszukiwania

    • identyfikatory elementów nie są zdefiniowane w sposób unikalny

    • są nieliczne błędy dotyczące kontrolek i łączy formularzy html - brak zdefiniowanej nazwy dla linku

    • nie jest dostępna nazwa dla niektórych linków do obrazów

    • brak tytułu dla niektórych elementów frame i iframe

    Wyłączenia

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16

    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-23

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Tybora.

    • E-mail: rafal.tybora@sp6koscierzyna.pl

    • Telefon: 58 686 34 34

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie

    • Adres: ul. Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna

    • E-mail: dyrektor.sp6@koscierzyna.gda.pl

    • Telefon: 58 686 34 34

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, ul. Skłodowskiej-Curie 19

    Do budynku Szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy M. Skłodowskiej-Curie. Prowadzą do niego schody obok, których umieszczona jest winda. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    Winda obsługuje parter i dwa piętra frontowej części budynku. Sekretariat mieści się na pierwszym piętrze. W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak jest progów w wejściach do pomieszczeń.

    Do pozostałych części budynku dostęp jest utrudniony dla osób poruszających się na wózkach, ze względu na klatki schodowe łączące korytarze.

    Na terenie szkoły są miejsca parkingowe ogólnodostępne.

    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

    W budynku Szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
    83-400 Kościerzyna
    83-400 Kościerzyna
    Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007
    Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001

    RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
    BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych