• RADA RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 6 im ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie.

     Podstawy prawne funkcjonowania Rady Rodziców Rada Rodziców działa na podstawie:

     1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U Nr 256 z 2004r, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

     2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie.

     3. Regulaminu Rady Rodziców .

     Struktura organizacyjna Rady Rodziców

     1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kościerzynie zwana w dalszej części „Radą”, jest kolegialnym organem szkoły i składa się z przedstawicieli rad klasowych rodziców wybranych przez ogół rodziców danej klasy .

     2. Członkiem Rady nie może być osoba, której dziecko nie jest uczniem tej szkoły.

     3. Rada współdziała ze szkołą i organami nadzorującymi szkołę za pośrednictwem Zarządu.

     4. Zarząd Rady wybierany jest w głosowaniu jawnym przez zebranie ogólne przedstawicieli rad klasowych rodziców.

     5. Zarząd Rady składa się z 6 członków, spośród których wybiera : - przewodniczącego, - zastępcę przewodniczącego - sekretarza - skarbnika - dwóch członków Zarządu

     6. Kadencja Rady i jej organów trwa 1 rok.

     7. W sprawach istotnych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, Rada przewiduje ścisłe współdziałanie z Radą Rodziców niniejszej szkoły, a także możliwość porozumiewania się i współpracy z innymi Radami Rodziców.

     Zadania i kompetencje Rady Rodziców

     1. Do kompetencji i zadań Rady należy występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły a w szczególności : - wspomaganie szkoły w zakresie realizacji programu wychowawczego i profilaktyki w oparciu o Art. 54 Ustawy o systemie oświaty - ustalenie zakresu pomocy materialnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych, - organizowanie imprez kulturalnych o charakterze dochodowym, - uczestniczenie w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz szkolnych zgodnie z postanowieniami statutowymi, - podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły, - reprezentowanie rodziców na zewnątrz szkoły, - składanie informacji ze swej działalności 1 raz w roku szkolnym na walnym zebraniu rodziców

     2. Rada i Zarząd Rady podejmują swoje decyzje w formie uchwał.

     3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, poprzez podniesienie ręki .

     4. W sprawach spornych Rada i Zarząd Rady oraz dyrektor szkoły mogą odwołać się do organu bezpośrednio nadzorującego szkołę.

     Procedowanie Rady Rodziców

     1. Rada rozpatruje na posiedzeniu i rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o systemie oświaty, Statucie Szkoły oraz Regulaminie Rady Rodziców.

     2. Głosowanie odbywa się jawnie. Przeprowadza je i oblicza wszystkie głosy Przewodniczący oraz ogłasza jego wynik .

     3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek jednego członka Rady, Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołując w tym celu ze swego składu 3-osobową Komisję Skrutacyjną. Komisja Skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji, który ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. Z głosowania tajnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do protokołu obrad.

     Informacje dodatkowe o funkcjonowaniu i działalności Rady Rodziców

     1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze, które pochodzą z : - dobrowolnych składek rodziców , - darowizn , - zysków z imprez dochodowych , - innych źródeł .

     2. Środki o których mowa w punkcie 1, przechowywane są na koncie bankowym Rady.

     3. Wydatkowanie funduszy ustala Zarząd Rady zgodnie z propozycjami przedstawicieli rad klasowych rodziców i dyrekcji szkoły .

     4. Sposób wydatkowania środków finansowych określa plan wydatków zatwierdzony na listopadowym posiedzeniu Rady .

     5. Rady rodziców zaliczone zostały do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej .

     6. Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie nadany został NIP 591-165-05-96.

     7. Regulamin Rady Rodziców kadencji roku szkolnego 2021/2022 uchwalono 25.09.2017 r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
    83-400 Kościerzyna
    83-400 Kościerzyna
    Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007
    Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001

    RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
    BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych