• Zarządzenie nr 12.2016 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie z dnia 05.09.2016 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie

     Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

     §1

     W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy w celu wspierania prawidłowego rozwoju dzieci szkoła realizuje zadania opiekuńcze poprzez organizację przygotowania i wydawania posiłków w formie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej.

     §2

     Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: 1. uczniowie szkoły 2. uczniowie szkól, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna 3. pracownicy szkoły

     §3

     O korzystaniu ze stołówki przez uprawnionych wymienionych w §2 pkt 3 decyduje dyrektor szkoły.

     §4

     1. Dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zakresie żywienia może być przyznana pomoc socjalna w formie bezpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej.

     2. Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej z powodu zagrożenia uzależnieniami w ramach profilaktyki i upowszechniania zdrowego stylu żywienia może być przyznana pomoc realizowana przez szkołę w formie bezpłatnego posiłku wydawanego w stołówce szkolnej, decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

     §5

     Opłata wnoszona przez uczniów w stołówce szkolnej jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie i nie może przekraczać 0,27% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawkę posiłku na rok szkolny 2016/2017 ustala się w wysokości 3,00 zł.

     §6

     Zgodnie z §2 pkt 3 szkoła może również prowadzić żywienie dla pracowników oraz pozostałych osób, którzy dokonują odpłatności w pełnej wysokości. W roku szkolnym 2016/2017 opłata za posiłek wynosi 5,00 zł.

     §7

     Opłatę wnosi się z góry, miesięcznie w terminie do 15 – go dnia każdego miesiąca. Nie wniesienie opłaty w terminie skutkować będzie zapłaceniem ustawowo naliczonych odsetek.

     §8

     W przypadku trwającej co najmniej trzy dni nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za dni, następujące po dniu zgłoszenia nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia zgłoszenia. Zwroty podlegają rozliczeniu w okresie miesięcznym.

     §9

     Dodatkowo szkoła przygotowuje posiłki dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 na podstawie zawartego ze szkołami porozumienia.

     §10

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • sekretariat.sp6@koscierzyna.gda.pl
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19; 83-400 Kościerzyna
   • (58) 686 84 45
   • 73 1160 2202 0000 0002 2395 4448
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
 • Galeria zdjęć

   brak danych